{ هر فصل یک کلاس منحصر به فرد }

تمامی دوره های آنلاین کلوپ کاملا رایگن است

مدل ها و چیدمان حرفه ای کلوپ نفس | کلوپ طراحی و نقاشی نفس | ارائه و برگزاری کلاس های طراحی ، نقاشی و گرافیک

دوره آنلاین طراحی ذهنی

در این دوره شما یاد می گیرید چطوری از یک کاغذ و یک مداد طرحی آزاد و مستقل را خلق کنید

مدل ها و چیدمان حرفه ای کلوپ نفس | کلوپ طراحی و نقاشی نفس | ارائه و برگزاری کلاس های طراحی ، نقاشی و گرافیک

دوره آنلاین طراحی ذهنی

در این دوره شما یاد می گیرید چطوری از یک کاغذ و یک مداد طرحی آزاد و مستقل را خلق کنید

مدل ها و چیدمان حرفه ای کلوپ نفس | کلوپ طراحی و نقاشی نفس | ارائه و برگزاری کلاس های طراحی ، نقاشی و گرافیک

دوره آنلاین طراحی ذهنی

در این دوره شما یاد می گیرید چطوری از یک کاغذ و یک مداد طرحی آزاد و مستقل را خلق کنید

مدل ها و چیدمان حرفه ای کلوپ نفس | کلوپ طراحی و نقاشی نفس | ارائه و برگزاری کلاس های طراحی ، نقاشی و گرافیک

دوره آنلاین طراحی ذهنی

در این دوره شما یاد می گیرید چطوری از یک کاغذ و یک مداد طرحی آزاد و مستقل را خلق کنید

{ نمونه آثار تکمیل شده در کلاس های فصلی کلوپ }

کلاس های فصلی کلوپ با اطلاع رسانی قبلی و با پرداخت هزینه همراه است.

نمونه آثار نقاشی رنگ روغن - مائده فرخ - کلوپ طرارحی و نقاشی نفس
نمونه آثار نقاشی رنگ روغن - مائده فرخ - کلوپ طرارحی و نقاشی نفس
نمونه آثار نقاشی رنگ روغن - مائده فرخ - کلوپ طرارحی و نقاشی نفس
نمونه آثار نقاشی رنگ روغن - مائده فرخ - کلوپ طرارحی و نقاشی نفس
نمونه آثار نقاشی رنگ روغن - مائده فرخ - کلوپ طرارحی و نقاشی نفس
error: Content is protected !!